Villkor för Job-Buddy.ai

Dessa Villkor reglerar rättigheter och skyldigheter mellan Exteal AB 559153-8573 (nedan kallad “Exteal”) och dig som kund (nedan kallad “Kunden” eller “Du”) vid användande eller köp av tjänster som tillhandahålls via produkten Job-Buddy.ai, nedan kallat (“Tjänster” eller “Tjänsterna”), på webbplatsen https://job-buddy.ai/ eller via andra kanaler. Vid användande av Tjänsterna samt vid köp godkänner Kunden att denne har läst, förstått och accepterat dessa Villkor. Läs dessa villkor noggrant innan Du använder och beställer Tjänster.

Vem som kan använda Tjänsterna

Ålderskravet för att få använda de Tjänster som finns tillgängliga är 16 år. Företagskund skall anmäla den eller de personer (användare) som ska vara behöriga att använda Tjänsterna. Anmälan av användarna ska ske av behörig firmatecknare eller annan av särskild utsedd kontaktman på företaget/organisationen som Kunden tillhör. Anmälan sker genom att den behöriga firmatecknaren/kontaktmannen medverkar vid köp av Tjänsterna i företagets namn och anger de korrekta användaruppgifterna.

Din information

Om du vill göra en beställning av Tjänster kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för din beställning som exempelvis, företagstillhörighet, ditt namn, din e-post, ditt telefonnummer, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum för Ditt kreditkort, din faktureringsadress med mera.

Du intygar och garanterar att: (i) Du har den lagliga rätten att använda alla kredit- eller betalkort eller andra betalningsmetoder i samband med en beställning; och att (ii) informationen du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att skicka in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till tredje part som behandlar betalningar i syfte att underlätta slutförandet av din beställning.

Annullering av order

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning när som helst av vissa skäl inklusive men inte begränsat till:

  • Tillgänglighet av Tjänsterna
  • Fel i beskrivningen eller priserna för Tjänsterna
  • Fel i din beställning
  • Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks.

Betalning

Du ska förse Exteal med korrekt och fullständig faktureringsinformation inklusive fullständigt namn, adress, postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsinformation.

Om automatisk kortbetalning av någon anledning uteblir kan Exteal utfärda en elektronisk faktura som anger att du måste gå vidare manuellt, inom ett visst datum, med hela betalningen motsvarande den faktureringsperiod som anges på fakturan.

Kortbetalning

Betalning kan göras med ett giltigt kort (kreditkort eller betalkort) och är föremål för valideringskontroller och auktorisering av din kortutgivare. Om vi ​​inte får det erforderliga tillståndet kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller utebliven leverans av din beställning.

Fakturabetalning

Betalning kan också ske via faktura för utvalda Tjänster och prenumerationsplaner. Beloppet att betala kommer Kunden få ta del av genom faktura. Betalning ska ske senast på förfallodatum. Om Kunden inte betalar fakturan senast vid förfallodatum har Exteal rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt tillämplig lagstiftning samt ta ut ersättning för rimliga kostnader och utlägg för indrivning av belopp som inte har erlagts på förfallodagen. Kunden måste förse Exteal med korrekta faktureringsuppgifter och meddela om dessa uppgifter skulle ändras.

Priser och valuta

Alla priser anges i SEK. Mervärdesskatt på 25% tillkommer på alla Tjänster.

Prenumeration

Prenumerationsperiod

Tjänsterna eller vissa delar av Tjänsterna är endast tillgängliga med en betald prenumeration. Du kommer att faktureras i förskott på återkommande och periodisk basis antingen månadsvis eller årligen, beroende på vilken typ av prenumerationsplan du väljer när du köper prenumerationen.

I slutet av varje period kommer din prenumeration automatiskt att förnyas om Du inte säger upp den.

Byta prenumeration

Om Du väljer att byta prenumeration från en till en annan kommer den nya prenumerationen ersätta den tidigare. De tidigare innehavda krediterna kommer försvinna om dessa inte är förbrukade.

Avbryta prenumeration

Du kan avbryta förnyelsen av din prenumeration genom att kontakta oss på info@exteal.com eller avbryta på egen hand under inställningarna. Väljer Kunden att avsluta prenumerationen kommer Kunden att fortsatt kunna nyttja Tjänsterna för den redan tecknade prenumerationsperioden. När prenumerationsperioden har löpt ut kommer tillgången till Tjänsterna att upphöra och Kunden förlorar därmed tillgång till sin data.

Gratis provperiod

Exteal kan, utifrån eget tycke, erbjuda en prenumeration med en gratis provperiod under en begränsad tidsperiod för Tjänsterna.

Du kan behöva ange din betalningsinformation för att registrera dig för den kostnadsfria provperioden.

Om du anger din betalningsinformation när du registrerar dig för en gratis provperiod kommer du inte att debiteras av Exteal förrän den kostnadsfria provperioden har löpt ut. På den sista dagen av den kostnadsfria provperioden, såvida du inte har sagt upp din prenumeration, kommer du automatiskt att debiteras de tillämpliga prenumerationsavgifterna för den typ av prenumeration du har valt.

När som helst och utan förvarning förbehåller sig Exteal rätten att (i) ändra villkoren för erbjudandet om gratis provperiod eller (ii) avbryta ett sådant gratis testerbjudande.

Ångerrätt

Om Du köpt en eller flera Tjänster kan Du ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då Du valt att köpa någon av Tjänsterna. Du accepterar att ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag Du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart Du påbörjar användningen av Tjänsterna under denna period.

Justering av priser

Priserna för Tjänsterna och innehållet i prenumerationsplanerna kan ändras när som helst efter Exteals bedömning. Vid prisändringar kommer Kunden att bli meddelad prisjusteringen rimlig tid innan nästkommande prenumerationsperiod påbörjas. Prisändringar träder i kraft nästkommande prenumerationsperiod. Önskar inte Kunden att acceptera det nya priset finns möjligheten att säga upp Tjänsterna. Kunden accepterar det nya justerade priset om inga åtgärder vidtas och Kunden fortsätter använda Tjänsterna. Kunden kan ej kräva återbetalning av innestående medel på grund av förändringar i priser, produkter, tjänster eller i utbudet.

Övrigt

Reklamationer & fel

Upptäcks fel i Tjänsterna Kunden har beställt ber vi dig att kontakta info@exteal.se för att vi ska kunna hjälpa dig.

Förbehåll och reservationer

Om Kunden ej iakttar dessa villkor, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Exteal rätt att med omedelbar verkan uppsäga prenumerationen, utan rätt för Kunden att återfå någon del av tillgodohavanden eller eventuell avgift som betalats för Tjänsterna. Om Kunden inte betalar fakturan senast vid förfallodatum förbehåller Exteal sig rätten att avsluta Kundens Tjänster.

Personuppgifter och sekretess

Exteal följer GDPR och behandlar alla personuppgifter om kunder i enlighet med gällande lagstiftning. För mer information läs vår personuppgiftspolicy. Kunden godkänner att vi behandlar personuppgifter om användaren i enlighet med Exteals personuppgiftspolicy som du kan läsa här: http://job-buddy.test/privacy.

Exteal följer de lagar och regler som är förenliga med verksamheten som bedrivs kopplad till Tjänsterna. Endast ett begränsat antal personer hos Exteal, med särskild behörighet, har tillgång till informationen som finns på användarkonton. Uppgifterna är nödvändiga för att Kunden ska kunna använda Tjänsterna och dess funktioner på återkommande basis. Kunden är själv ansvarig för att rätt uppgifter lämnas. Kunden har möjlighet att själv ta del av, granska och ändra lämnade personuppgifter. Exteal sparar samtliga av Kunden uppgivna personuppgifter. Exteal kan komma att lämna ut person- och användaruppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut, beslut av domstol eller som del av verksamhetsöverlåtelse/försäljning av verksamhet.

Exteal har rätt att använda Kundens namn och/eller företagets namn och logotyp (om Kunden är en företagskund) som referens i marknadsföringssyfte på Webbplatsen https://job-buddy.ai, www.exteal.com och andra kommunikationskanaler med potentiella kunder för Job-Buddy. Om detta inte godkänns så ska Kunden inkomma med en begäran till info@exteal.com och ange det i mejlet.

Underleverantörer

Tjänsterna kan dela data som matas in som input samt genereras med aktören som tillhandahåller AI-modellen samt leverantören för kortbetalning. AI modellen kan använda genererad data och input som del av sin träning för att utveckla den. Tjänsten tillhandahålls på en server placerad i Sverige som drivs av AWS.

Vi uppmanar våra användare att inte ange några personuppgifter som input i generatorn.

Cookies

Kunden samtycker till att Tjänsterna använder så kallade cookies på sin webbplats. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsares inställningar. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan dock funktionaliteten begränsas på vissa delar av webbplatsen vilket innebär att sidorna inte alltid kommer att visas korrekt. Samtycket kan alltid sägas upp genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Läs gärna mer om vilka cookies vi använder oss av här: http://job-buddy.test/cookies.

Force Majeure

Exteal tar inget ansvar för följderna av en force majeure-händelse. Exteal kommer inte att hållas ansvarigt för något misslyckande med att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt ett avtal som orsakas av någon handling, händelse, underlåtenhet, händelse eller olycka utanför vår rimliga kontroll, inklusive (utan begränsning) industriella åtgärder, civil uppror, krig, uppror, terroristhandlingar, brand, explosion, storm, översvämning, varje naturkatastrof, tekniska eller kommunikationsproblem (Force Majeure händelse). Kunden godkänner och förstår att Tjänsterna inte fungerar och att Exteal inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot Kunden under dessa villkor avseende tjänster i händelse av force majeure.

Tolkning av avtal

Tolkning och tillämpning av Villkoren skall ske enligt svensk rätt. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa Villkor samt rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol, med svenska som språk och med Attunda tingsrätt som första instans.

Uppdatering av Villkor

Uppdateras dessa Villkor kommer Kunden att bli underrättad. Genom att inte vidta någon åtgärd godkänner Kunden de nya Villkoren.

Ansvarsfriskrivningar

Exteal strävar efter att tillhandahålla Tjänsten som Kunden köpt. Exteal påtar sig ej något ansvar för uppkommen skada, varken direkt eller indirekt, eller för det ekonomiska resultatet av användandet från Tjänsterna. Om Exteal kommer på obestånd eller försätts i konkurs kan Kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av inbetalda medel.

Innehållsbegränsningar

Du får inte generera eller överföra något innehåll som är olagligt, stötande, upprörande, avsett att äckla, vara hotfullt, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande. Vi tillåter inte att du som användare av tjänsten genererar följande typer av innehåll:

Hat och hot

Innehåll som uttrycker, hetsar till eller främjar hat baserat på identitet.

Trakasserier

Innehåll som har för avsikt att trakassera, hota eller mobba en individ.

Våld

Innehåll som främjar eller glorifierar våld eller hyllar andras lidande eller förnedring.

Självskada

Innehåll som främjar, uppmuntrar eller skildrar självskadehandlingar, såsom självmord, skärande och ätstörningar.

Sex

Innehåll avsett att väcka sexuell upphetsning, till exempel beskrivningen av sexuell aktivitet, eller som främjar sexuella tjänster (exklusive sexualundervisning och välbefinnande).

Politik

Innehåll som försöker påverka den politiska processen eller som ska användas i kampanjsyfte.

Spam

Oönskat massinnehåll.

Bedrägeri

Innehåll som är falskt eller vilseledande, till exempel försök att lura enskilda personer eller sprida desinformation.

Skadlig programvara

Innehåll som försöker generera ransomware, keyloggers, virus eller annan programvara som är avsedd att utsätta sig för någon grad av skada.