Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för de tjänster som tillhandahålls genom https://job-buddy.ai/ (nedan kallad “Webbplatsen”) av Exteal AB 559153-8573. Vidare gäller personuppgiftspolicyn för kunder och användare av Webbplatsen. Personuppgiftspolicyn beskriver hur Exteal AB samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Exteal AB (nedan kallad “Exteal” eller “vi” ), använder de personuppgifter som användaren (nedan kallad “Användare”, eller “Du”) och den information Du frivilligt lämnar vid registrering och användning av konto på Webbplatsen, kontakt via e-post eller genom andra kanaler för att vi ska kunna:

  • Bedriva verksamheten och tillhandahålla samt förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder.
  • Genomföra betalningar och transaktioner.
  • Tillhandahålla personligt anpassat innehåll unikt för individuella Användare.
  • Kommunicera med våra Användare samt informera om erbjudanden.
  • Marknadsföra tjänster och produkter.

De rättsliga grunderna för denna behandling är intresseavvägning och för att fullgöra åtaganden som avtalats med Användaren samt för att utföra rättsliga åtaganden.

Personuppgiftsansvarig

Exteal är ansvarig för att Användarens personuppgifter som samlas in behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter som kan komma att behandlas är autentiseringsuppgifter, namn, telefonnummer, e-postadress, adress, företagstillhörighet, köphistorik, användardata samt andra uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Delning av personuppgifter

Det kan vara nödvändigt för Exteal att dela Användarens information med andra företag och aktörer som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter som Du har beställt. I dessa fall säkerställer vi att våra krav för dataskydd följs och att personuppgifterna inte används för något annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Även vid en rättslig process kan vi lämna ut personuppgifter, samt ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter. Du som Användare har även rätt till dataportabilitet.

Lagringstid

Användarens personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som huvudregel sparas personuppgifterna under pågående kundrelation och under en period på 24 månader från att vårt kundförhållande har upphört. För känslig information används en kortare bevarande period. Ber Användaren om att få sina personuppgifter raderade så ska all data raderas skyndsamt. Med avslutad kundrelation menas att kontot Användaren har på Webbplatsen avslutas. För att avsluta kundrelation måste Användaren radera sitt användarkonto själv på webbplatsen eller komma in med begäran om att det skapade kontot ska avslutas.

Återkalla samtycke

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills Du återkallar ditt samtycke eller 24 månader efter avslutat konto. När samtycket upphör att gälla raderas uppgifterna. För att återkalla samtycke kontaktar du Exteal. Se ‘Kontakt’.

Ändring, rättning eller radering av personuppgifter

Om Du har ett konto på Webbplatsen kan du ändra dina användaruppgifter samt faktureringsuppgifter i inställningarna. Kan Du inte göra önskvärda ändringarna på egen hand kontaktar du Exteal. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag samt få åtkomst till en kopia av dina personuppgifter och begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Vi åtgärdar ditt önskemål skyndsamt. Begäran om ändring, rättning eller radering av personuppgifter gör Du via e-post, info@exteal.com och anger det i mejlet.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Exteal vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkra att dina personuppgifter inte skall manipuleras, gå förlorade eller förstöras och för att obehöriga personer inte skall komma åt dem. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering.

GDPR

All hantering av personuppgifter sker i enlighet EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan Du läsa mer om dessa regler samt lämna in klagomål.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om större förändringar som kräver Användarens samtycke görs kommer vi att meddela dig.

Kontakt

Frågor och ärenden kring personuppgiftshanteringen på Webbplatsen kan Du skicka via e-post till info@exteal.com.